RENT-A-CAR, Omladinska zadruga SkadarlijaOmladinsko zadrugarstvo egzistira po odredbama Saveznog zakona o zadrugama objavljenog u Sl. listu SRJ br. 41/96., Zakona o porezu na dohodak gradjana, objavljenom u Sl. gl. RS br. 135/2004., Zakona o radu (Sl. gl. RS 24/2005.), Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. gl. RS 34/2003) i Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl. gl. br. 107/2005).

Članovi Zadruge mogu postati i biti radno angažovani: nezaposleni omladinci, učenici i studenti, od 15 do 30 godina starosti.

Uz zahtev za učlanjenje podnose se fotokopije dokumenata neophodnih za učlanjavanje i to, zavisno od zanimanja: potvrda o redovnom školovanju ili djačka knjižica – (učenici), indeks – (studenti), ili radna knjižica – (nezaposleni). Sem toga, pri učlanjavanju (odnosno produženju članstva) se prilaže i jedna fotografija i fotokopija lične karte, ili ličnog pasoša ( a lična karta, ili lični pasoš, daju na uvid).

Članovi Zadruge se mogu angažovati na poslovima koji imaju privremeni ili povremeni karakter, a da se ne obavljaju pod posebnim uslovima rada, sa povećanim rizikom povrede na radu, odnosno profesionalnog oboljenja.