RENT-A-CAR, Omladinska zadruga Skadarlija

1. O.Z. Skadarlija, Beograd, (u daljem tekstu "Skadarlija") daje na korišćenje vozilo.

2. Potpisivanjem Ugovora korisnik potvrđuje da je vozilo preuzeo u ispravnom stanju i sa gorivom, ukoliko nije drugačije navedeno u Ugovoru.

3. Korisnik se obavezuje da plati gorivo utrošeno u toku najma kao i uslugu dopune utrošenog goriva.

4. Korisnik se obavezuje da vozilo vrati sa pripadajućom opremom i dokumentima sa kojima je preuzeo vozilo.

5. Korisnik će vozilo vratiti ugovorenog datuma ili ranije na zahtev "Skadarlije". U slučaju da želi da produži najam, korisnik će zatražiti saglasnost "Skadarlije" bar 24 časa pre isteka ugovorenog roka i istovremeno je dužan da odmah plati depozit.

6. Vozilom može upravljati samo korisnik ili osoba koja je u Ugovoru navedena kao drugi vozač, i to pod uslovom da poseduje potrebne kvalifikacije i dokumenta.

7. Vozilo se ne sme koristiti:

  • za šlepanje drugih vozila;
  • za sportska takmičenja;
  • ako je korisnik pod uticajem alkohola ili narkotika;
  • ako je pretovareno, odnosno ako se u njemu vozi više putnika nego što je dozvoljeno putničkom dokumentacijom za taj tip vozila;
  • za prevoz životinja, lako zapaljivog i eksplozivnog materijala, materijala sa neprijatnim mirisom, te materijala koji svojim oblikom može oštetiti unutrašnjost vozila.

8. Korisnik ne može ustupiti svoja prava iz Ugovora, niti sme prodati (otuđiti) vozilo ili delove i opremu sa vozila.

9. Korisnik se obavezuje da neće prelaziti granicu SRB bez prethodne saglasnosti "Skadarlije".

10. Ako korisnik prekorači ugovoreni rok vraćanja vozila bez saglasnosti "Skadarlije", vozilo će se smatrati ukradenim i o tome će "Skadarlija obavestiti organe MUP-a. U takvom slučaju korisnik će snositi svu materijalnu i moralnu odgovornost."

11. Korisnik je dužan da za vreme trajanja najma vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila, da redovno proverava tečnost za hlađenje i ulje, a ukoliko je potrebno izvrši i zamenu ulja.
Troškovi koje korisnik bude imao ovim radnjama, mogu se priznati ukoliko je prethodno dobijena saglasnost "Skadarlije", i na osnovu priloženih računa.
Korisnik je odgovoran za sve štete koje budu prouzrokovane nepravilnim održavanjem i nepravilnom eksploatacijom vozila.

12. Korisnik je odgovoran za štetu na vozilu koju izazove korišćenjem vozila van označenih puteva i sl. Korisnik će se teretiti za troškove šlepanja oštećenog vozila, troškova smanjenja vrednosti i gubitka prihoda po tom vozilu tokom popravke.
Korisnik će snositi troškove koje "Skadarlija" može imati prema trećim licima, a koji su izazvani nepravilnim korišćenjem vozila od strane korisnika.

13. Korisnik je odgovoran za štetu na vozilu u toku trajanja najma koje prouzrokuje korisnik, ili neko treće lice, u slučaju da je prilikom iznajmljivanja dao lažne podatke o sebi, svojoj adresi ili vozačkim dokumentima.

14. Korisnik se obavezuje da će vozilo, u vreme kada ne koristi isto, obavezno zaključavati i nositi ključeve i saobraćajnu dozvolu sa sobom. Po završetku ugovorenog perioda najma, korisnik je obavezan da vrati ključeve i dokumenta, ili da nadoknadi gubitak svih.

15. Korisnik oslobađa "Skadarliju" svake odgovornosti za krađu, oštećenje i gubitak imovine koju prevozi u vozilu u vreme trajanja najma i po vraćanju vozila iz najma.

16. Za vreme trajanja najma korisnik će sam snositi troskove garažiranja i parkiranja vozila, kazni za prekršaje u saobraćaju kao i druge troškove koji nisu redovni.

17. Korisnik neće snositi troškove mehaničkih kvarova na vozilu ako je preuzeo sve potrebne mere da ne dođe do takvih kvarova.

18. "Skadarlija" ne snosi nikakve posledice izazvane kvarom vozila za vreme trajanja najma.

19. U slučaju oštećenja plombi, kvara na kilometar brojaču ili vozilu, korisnik je dužan da obustavi vožnju i da o tome izvesti "Skadarliju" od koje će dobiti uputstva za dalje postupanje.

20. Korisnik se obavezuje da će sve troškove iz Ugovora platiti u zakonskom roku.

21. Vozilo je osigurano na osnovu: a) kasko i b) autoodgovornosti

22. Ako je vozilo korišćeno potpuno u skladu sa odredbama ovog Ugovora, odgovornost korisnika je ograničena na iznos franšize koja se uobičajeno ugovara u kasko polisama, od strane prvoklasnog osiguravača sa teritorije SRB, za ovaj tip vozila.

23. Korisnik se obavezuje da u slučaju udesa štiti interese "Skadarlije" time što će:

  • Zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka;
  • Obezbediti i skloniti vozilo na sigurno mesto pre nego što ga napusti;
  • Obavestiti "Skadarliju" i podneti pismeni izveštaj o šteti;
  • Pozvati i sačekati organe saobraćajne milicije da izvrše službeni izveštaj o šteti;
Ako korisnik propusti da u slučaju nezgode preduzme mere navedene u prethodnom stavu, biće odgovoran za sve posledice koje "Skadarlija" može imati zbog takvog njegovog propusta.